VEREJNOSŤ

Čo robiť pri otrave

Lieky

Zásady prevencie pri liekoch

 • Ukladajte lieky mimo dosahu detí v uzamkýnateľných nádobách a priestoroch.
 • Neužívajte lieky pred deťmi, rady totiž napodobňujú dospelých.
 • Deťom postupne vysvetľujte, že lieky nesmú voľne konzumovať, nie sú to cukríky.
 • Ak idete na dovolenku, lieky skladujte v špeciálne uzamkýnateľnej nádobe mimo dosahu detí.
 • Ak dávate deti k starým rodičom,skontrolujte, kde majú uložené lieky. Lieky, ktoré užívajú, môžu už v dávke niekoľko tabliet spôsobiť závažnú otravu, ba i smrť.
 • Neskladujte lieky v obaloch od potravín alebo v iných ako pôvodných obaloch.
 • Pri podávaní liekov deťom, skontrolujte, či sú v škatuľke správne lieky ( v zhode s názvom na obale) a vždy dodržujte dávkovanie podľa predpisu, ako aj odporúčaný spôsob podávania.
 • Doma zbytočne neskladujte nepoužité lieky, odovzdajte ich v lekárni.
 • Neodhadzujte lieky do kontajnerov, deti ich môžu nájsť pri hraní.

Prvá pomoc pri liekoch

 • Ak ste pristihli dieťa v okamihu, keď prehltlo lieky., okamžite kontaktujte NTIC, záchrannú zdravotnú službu alebo svojho lekára.
 • Nevyvolávajte vracanie bez konzultácie. Nevyvolávajte vracanie u detí, ktoré majú menej ako 6 mesiacov – nemajú ešte vyvinuté reflexné vracanie.
 • Nedávajte deťom piť teplú slanú vodu na vyvolanie vracania, pretože samotný roztok by mohol spôsobiť otravu.
 • Prehnite si dieťa cez koleno, aby malo hlavu nižšie ako trup a podráždite mu koreň jazyka prostom alebo rúčkou lyžičky.
 • Ak sa Vám nepodarí vyvolať vracanie, zbytočne sa nezdržujte a nestrácajte čas! Môžu sa začať prejavovať príznaky otravy. Podajte dieťaťu aktívne uhlie (čierne uhlie – Carbosorb, Carbocit a pod.) – 10 – 20 tabliet uhlia rozdrvených a rozmiešaných v primeranom množstve vody. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc!
 • Ak veziete dieťa do nemocnice vlastným autom, dieťa by malo ležať na sedadle, položené bruchom cez kolená dospelého, hlavu má mať otočenú nabok, aby nevdýchlo zvratky.
 • Nezabudnite vziať so sebou zvyšky liekov alebo obaly z liekov. Otravu nepodceňujte, už požitie dvoch tabliet niektorých liekov môže spôsobiť smrť!

Chemikálie v domácnosti

Niektoré chemikálie a čistiace prostriedky používané v domácnostiach môžu spôsobiť pri nesprávnom použití závažné poškodenie zdravia. Nebezpečné sú najmä pre malé deti, ktoré sú veľmi zvedavé a ani prípadný zápach prostriedku ich neodradí od toho, aby ho ochutnali. Preto je potrebné všetky chemikálie a čistiace prostriedky uchovávať tak, aby sa k nim deti nedostali. Vysoko riskantné je prelievať prostriedky z originálneho balenia do fliaš od minerálky, piva, vína a podobne. Zaznamenali sme viac prípadov závažného poškodenia zdravia, keď sa dospelí aj deti napili z takých fliaš v domnení , že obsahuje pôvodné nápoje.

Čistiace a dezinfekčné prostriedky na WC:
Husté gély, ktoré zanechajú vašu toaletu žiarivo čistú a vydezinfikovanú obsahujú silné kyseliny alebo zásady. Tieto látky majú leptavé účinky, po požití spôsobujú poleptanie dutiny ústnej, pažeráku a žalúdka.

Čističe sifónov, čističe grilov, rúr na pečenie:
Podobne ako vyššie spomínaná skupina obsahujú látky s leptavým účinkom, po požití možné závažné poškodenie zdravia.

Dôležité upozornenie – Nemiešať viac čistiacich prostriedkov súčasne. Napríklad: pri zmiešaní prípravku s obsahom chlórnanu sodného s prípravkom obsahujúcim kyselinu fosforečnú sa do prostredia uvoľňuje chlór, ktorý pôsobí dráždivo na oči a dýchacie cesty. Postihnutému slzia oči, je prítomný silný dráždivý kašeľ, u astmatikov je riziko vzniku astmatického záchvatu.

Opatrne treba postupovať aj pri čistení záhradných bazénov. Je nevyhnutné presne dodržať návod na použitie, pretože pri nesprávnej manipulácii hrozí vyššie podrobnejšie opísaná otrava chlórom.

Leto je čas rôznych párty a grilovačiek. Aj počas nich hrozí deťom nebezpečie otravy. Určite všetci poznáte tekuté podpaľače, ktoré uľahčujú zapálenie ohňa pri opekaní a grilovaní. Obsahujú uhľovodíky, pri požití často dochádza ku vdýchnutiu uhľovodíkov a vzniku ťažkého zápalu pľúc.

Pesticídy

Pesticídy sú prípravky určené na likvidáciu škodcov – rastlinného, živočíšneho pôvodu.
Pri práci s pesticídmi treba presne dodržiavať návod na použitie. Tzv. organofosforové pesticídy sú vysoko toxické látky, spôsobujú závažné intoxikácie, ktoré sa môžu skončiť až úmrtím. Veľmi rýchlo sa vstrebávajú pľucami, očnými spojivkami, rýchlo sa vstrebávajú po požití a vstrebávajú sa aj cez neporušenú kožu! Preto je pri postrekovaní nevyhnutné používať vhodné oblečenie, nejesť, nepiť, resp. nefajčiť.

Prípravky je nutné uchovávať v originálnych nádobách, najlepšie uzamknutých priestoroch, aby k nim deti nemali prístup.

 

Chemikálie

Zásady prevencie pri chemikáliách

 • Neskladujte čistiace a pracie prášky, chemikálie a pesticídy* voľne položené v domácnosti. Držte ich v uzamkýnateľných priestoroch alebo skrinkách, mimo dosahu detí a pevne uzavreté.
 • Postupne deťom vysvetľujte, že tieto látky sú jedovaté.
 • Ak používate nejakú chemikáliu, alebo prášok, všímajte si, čo vaše dieťa robí. Dbajte na to, aby sa dieťa nedostalo do kontaktu s používaným práškom alebo chemikáliou.
 • Prášky a chemikálie skladujte len v pôvodných obaloch; nepoužívajte obaly z potravín a neskladujte ich spolu s potravinami.
 • Prísne dodržiavajte bezpečnostné predpisy uvedené výrobcom na etikete.

*PESTICÍDY sú prípravky, ktoré sa používajú na odstraňovanie buriny, na ochranu rastlín, na ničenie škodcov (myši, potkany, slimáky a pod.). Mnohé z nich sú veľmi jedovaté, najmä prípravky s obsahom organofosfátov.

Prvá pomoc pri chemikáliách

I. Nikdy nevyvolávajte vracanie!

 • Po vypití prípravkov s leptavými účinkami nikdy nevyvolávajte vracanie. Látky s leptavými účinkami sú buď kyseliny, alebo zásady (lúhy).
 • Medzi prípravky, ktoré obsahujú leptavé látky, patria niektoré prípravky na čistenie sanitárnych zariadení, odstraňovač vodného kameňa, prípravky na odstraňovanie pripálených tukov a pokrmov z rúr na pečenie a grilov, čistiaci prášok do umývačky riadu, soľ na škvrny a pod.
 • Tieto prípravky môžu spôsobiť poleptanie kože a sliznice. Ak došlo k zasiahnutiu kože alebo očí, oplachujte postihnuté miesto vlažnou vodou aspoň 15 minút. Následne vyhľadajte odbornú pomoc. Nikdy nevyvolávajte zvracanie po vypití týchto prípravkov! Nepodávajte nič piť a rýchlo dopravte dieťa do nemocnice. Pri otrave leptavými látkami môže dôjsť aj k vdýchnutiu výparov kyselín, ktorú sú súčasťou niektorých čistiacich prostriedkov. Pri vdychovaní týchto výparov môže dôjsť k podráždeniu, poleptaniu dýchacích ciest a ku vzniku chemického zápalu pľúc. V takomto prípade kontaktujte lekára.
 • Po vypití prípravkov, ktoré sú penivé (saponáty, mydlá, pracie prášky, šampóny a pod.), nikdy nevyvolávajte vracanie. Tieto látky sú prakticky netoxické. Nebezpečné je vdýchnutie vzniknutej peny pri vracaní, môže vzniknúť chemický zápal pľúc.
 • Po tom, keď dieťa vypije leštidlo na nábytok, riedidlá na farby, lampový olej alebo iné vonné oleje, nevyvolávajte vracanie, nepodávajte nič piť, ani mlieko, pretože tuky uľahčujú vstrebávanie jedov, a aj keď dieťa nemá žiadne príznaky otravy, vyhľadajte lekára. Už pri samotnom vypití týchto prípravkov môže dôjsť k vdýchnutiu látky, niekedy dieťa vracia spontánne a môže dôjsť k vdýchnutiu zvratkov, ku vzniku pľúc a k celkovým prejavom otravy.

II. Vyvolajte vracanie!

 • Po vypití prípravkov, ktoré obsahujú etylénglykol (rôzne nemrznúce zmesi, brzdové kvapaliny a pod.), vyvolajte vracanie. Sú veľmi nebezpečné, preto je vždy potrebná odborná zdravotnícka pomoc. Ak ste dieťa pristihli hneď pri pití alebo niekoľko minút po vypití, vyvolajte vracanie a okamžite kontaktujte lekára.
 • Bezprostredne po vypití pesticídov vyvolajte vracanie a podajte najmenej 10 – 20 tabliet rozdrveného aktívneho uhlia (čierneho uhlia, Carbosorb, Carbocit a pod.) rozmiešaného v primeranom množstve vody. Ak sa dieťa polialo, ihneď ho umyte mydlom a vodou. V prípade, že sa dieťa napilo alebo nadýchalo prípravku s obsahom pesticídov, okamžite dopravte dieťa do nemocnice! Prineste so sebou originálnu nádobu s názvom prípravku.

Rastliny, huby

Zásady prevencie

 • Skontrolujte či v byte, kde je malé dieťa, nemáte rastliny s jedovatými listami alebo kvetmi.
 • Ak idete s dieťaťom do prírody, vysvetlite mu, že nemôže voľne jesť lesné plody, rastliny a huby bez toho, aby vám ich predtým ukázalo.
 • Kontrolujte, kde sa pohybuje; vyberajte také lokality, kde viete, že nie sú jedovaté plody a rastliny. Pri zbere húb ho postupne oboznámte so základnými znakmi jedlých a jedovatých húb.
 • Deti do šiestich rokov, by nemali konzumovať žiadne huby. Nikdy neochutnávajte surové huby, najmä pred deťmi, huby vždy správne skladujte a zbierajte (nie do igelitových alebo mikroténových vreciek).
 • V prípade, že si nie ste istí identifikáciou húb, navštívte hubársku poradňu. Huby vždy dostatočne tepelne upravte.

Upozornenie!!!

V letnom období je paleta nástrah vo forme rastlín a ich plodov veľká a rôznorodá. Časté sú otravy jedovatými bobuľami ľuľkovca zlomocného (Atropa bella-donna, Solanaceae), ktoré vábia deti svojimi čiernymi a lesklými plodmi. Častou príčinou otravy býva lákavý vzhľad rastlín (farba, tvar, vôňa), prípadne podobnosť niektorých jedovatých rastlín (alebo ich častí) so známymi nejedovatými rastlinami.

Prvá pomoc

 • Ak dieťa požilo plody alebo iné časti rastlín, treba okamžite konzultovať lekára.
 • Prineste so sebou rastlinu s listami a plodmi, resp. časť rastliny na identifikáciu.
 • Nedávajte deťom do 10 rokov konzumovať jedlo z húb.
 • Ak sa po požití húb dostavia príznaky otravy ako bolesti brucha, vracanie a hnačky, podajte dieťaťu 10 – 20 tabliet aktívneho uhlia rozdrvených a rozmiešaných v primeranom množstve vody a dopravte dieťa do nemocnice.
 • Zoberte so sebou zvyšky húb a jedla, prípadne zvratky dieťaťa, kvôli identifikácii húb.
 • Otravu nepodceňujte, po požití smrteľne jedovatej muchotrávky zelenej môžu príznaky otravy nastúpiť po 6 – 12, ba i po 24 hodinách. Čím skôr vyhľadáte lekára, tým je väčšia šanca na prežitie.