Kontaktné informácie

ADRESA

Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Pracovisko – Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie LF UK, SZU a UNB
Limbová 5,
833 05 Bratislava

KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ)

+421 2 5465 2307

kbu@ntic.sk

TELEFÓNNE ČÍSLA

NTIC podáva telefonické konzultácie počas pracovnej doby v čase do 15:30 hod. na telefónnych číslach:
02/ 5477 4166, 0911 166 066
Po 15.30 hod., počas pohotovostnej služby a počas víkendov na telefónnom čí­sle:
02/ 5477 4166

Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na http://www.unb.sk/ochrana-osobnych-udajov/

EMAIL

ntic@ntic.sk

!! Akútne intoxikácie je nutné riešiť len telefonicky. Na e-mail neodpovedáme okamžite !!