HADY

Terapia

Prvá pomoc laická

Zachovanie pokoja a racionálneho chovania je základným pravidlom prvej pomoci.

 • Postihnutého je nutné predovšetkým upokojiť a posadiť alebo položiť ho do ľahu. Prejavy rozrušenia, rovnako ako pohyb priebeh intoxikácie zhoršujú. Ak nedochádza k prejavom zníženia krvného tlaku, ako krútenie hlavy, slabosť alebo mdloby, môže postihnutý sedieť. V žiadnom prípade sa neodporúča zbytočný, alebo namáhavejší pohyb.
 • Identifikovať hada, alebo aspoň prispieť k jeho neskoršej identifikácii popisom.
 • Doba uhryznutia – je dôležitý údaj pre ďalšie hodnotenie situácie.
 • Znehybnenie postihnutého a zasiahnutej končatiny – je veľmi dôležitou súčasťou oslabenia rozvoja intoxikácie.
 • Priloženie klasického škrtidla obmedzujúceho žilný návrat sa neodporúča. Spomalenie rozšírenia jedu z miesta uhryznutia je pri jeho použití neisté a navyše negatívne vyvážené poškodením tkaniva končatiny krvnou stázou (spomalenie prirodzeného pohybu krvi) a podporou vzniku opuchu.
 • Tlaková imobilizačná bandáž podľa Sutherlanda ( pressure immobilisation bandage - PI ) (viď nasledujúce obrázky). Pri pohryzení vretenicou severnou a prípadne ostatnými druhmi európskych vreteníc možno odporučiť priloženie PI len výnimočne, iba v prípade ak je včasná zdravotnícka pomoc nedostupná, zvlášť ak sa jedná o deti.
Tlaková imobilizačná bandáž pre hornú končatinu (upravené podľa Sutherlanda).
Tlaková imobilizačná bandáž pre dolnú končatinu (upravené podľa Sutherlanda).

Tlaková imobilizačná bandáž sa urobí pevným stiahnutím postihnutej končatiny širokým pružným ovínadlom v čo najväčšom rozsahu , od prstov až k trupu. Vhodná tesnosť ovínadla býva prirovnávaná k bandáži pri ošetrení poraneného kĺbu. Ak končatina po priložení PI bolí, je bandáž pravdepodobne príliš tesná. Ovínadlo môže byť umiestnené aj cez nohavice alebo košeľu, pretože pohyb končatinou pri zobliekaní nie je žiadúci. Po priložení pružného obväzu sa končatina dobre zaistí dlahou proti pohybu. PI môže podľa potreby zostať na mieste aj niekoľko hodín., aj po troch hodinách zostáva uvoľňovanie jedu výrazne spomalené. PI je nefunkčná ak je príliš voľná, nie je dostatočne zaistená imobilizácia končatiny, alebo bandáž bola priložená v čase, keď sa jed už uvoľnil do obehu. Odstraňuje sa až v mieste definitívneho riešenia intoxikácie alebo po podávaní antiséra. Aplikácia kompresných techník by sa mala vykonať čo najskôr po pohryzení. Toxíny s nízkou molekulovou hmotnosťou sa z miesta pohryzenia pri súčasnom častom zvýšení kapilárnej permeability šíria do obehu pomerne rýchlo.

Postup odporučený pre kratší časový úsek s priloženou bandážou:
Ideálne je začať bandáž nad miestom uhryznutia smerom k periférii a potom späť k trupu.

Postup odporučený pre dlhší časový úsek s priloženou bandážou:
Pri predpoklade dlhšieho časového úseku navíja sa bandáž od prstov smerom k trupu . Tento spôsob vyprázdni žilný systém, nespôsobí ani minimálny stupeň žilnej stázy (spomalenie prirodzeného pohybu krvi), pričom vytlačenie jedu do cirkulácie je minimálne. Konce prstov sa ponechávajú voľné pre kontrolu zachovania intaktnej cirkulácie v končatine.

 • Znehybniť končatinu priložením na dlahu alebo aspoň fixáciou k  trupu – je vhodné použiť, ak nie je priložená tlaková imobilizačná bandáž.
 • Končatinu podložením mierne zdvihnúť – pri bolestiach a vznikajúcom opuchu, zvlášť ak nie je priložená tlaková imobilizačná bandáž . Zníži sa tým prípadná bolestivosť a mierne obmedzí vznik opuchu.
 • Tradičné manipulácie s miestom uhryznutia – napríklad rozrezávanie rany, vysávanie jedu z rany ústami, vypaľovanie, výplachy oxidačnými prostriedkami, fenolom, hypermanganom, peroxidom vodíka a  inými sú neúčinné a potencionálne nebezpečné – nemožno ich preto odporúčať.
 • Lieky proti bolesti – laické užitie liekov proti bolesti a na ukľudnenie sa obecne neodporúča ak sa nejedná o extrémne situácie. V takomto prípade je možné podať bežne užívané sedatíva , alebo sedatívne dávky hypnotík. Analgetiká by nemali, zvlášť pri intoxikácii jedom obsahujúcim zložky ovplyvňujúce hemokoaguláciu, obsahovať kyselinu acetylsalicylovú.
 • Príjem tekutín:
  - neodporúča sa zvýšený prívod tekutín pitím ak je po pohryzení hadom predpoklad včasného príchodu zdravotníckej pomoci. V prípade závažných komplikácií môže spôsobiť plný žalúdok vracanie s následným vdýchnutím žalúdočného obsahu.
  - opatrne piť ľahko vstrebateľné tekutiny ako mierne osladenú vodu, slabý alebo bylinný čaj a pod.
  - v prípade nedostupnej zdravotníckej služby v extrémnych podmienkach , najmä po uhryzení vretenicovitými (Viperidae), podávanie kávy alebo alkoholu nemožno považovať vo všeobecnosti za prospešné, vo väčšine prípadov je naopak nebezpečné a môže priebeh intoxikácie zhoršiť.
  Pri uhryznutí nemusí vždy dôjsť k intoxikácii (vstreknutiu jedu do rany). Ak je jed naozaj v rane, postihnutý toto pozná okamžite. Končatina začne v mieste uhryznutia bolieť a opúchať, bolesť aj opuch bude postupovať smerom k telu. Rovnako sa bude zväčšovať celková nevoľnosť. Ak príznaky intoxikácie nenastanú do pol hodiny, je možné hovoriť o suchom uhryznutí, čiže vretenica v tomto prípade jed nepoužila.

Privolanie zdravotníckej služby: v Slovenskej republike je to najbližší dispečing rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP) dostupný pod telefónnym číslom 155 alebo linka tiesňového volania 112.

Službu RZP je vhodné privolať aj v prípade, keď bezprostredne po uhryznutí vretenicou chýbajú príznaky otravy u dospelého človeka, pre možný následný rozvoj toxickej alebo alergickej reakcie. Ak je postihnuté dieťa, vždy je potrebné privolať RZP. Ani v prípade bezpríznakového alebo mierneho priebehu intoxikácie nemožno vylúčiť v čase minút až desiatok minút závažné prejavy intoxikácie , ťažký pokles krvného tlaku s možným cirkulačným kolapsom a šokom, prípadne s bezvedomím, vznikom angioneurotického opuchu s možnou obštrukciou dýchacích ciest a následným dusením.

Postup pri ohlasovaní nehody

Volajte číslo 112 alebo 155

 • Stručne a zrozumiteľne oznámte:
  o Meno volajúceho a číslo telefónu.
  o Presnú adresu pacienta, alebo miesto nehody a iné orientačné body.
  o Čo sa stalo, aké má postihnutý príznaky.
  o Počet postihnutých, pohlavie, približný vek .
  Ak viete, oznámte aj ďalšie podrobnosti: lieky, choroby, špeciálne situácie.
 • Transport do zdravotníckeho zariadenia:
  o Zaistí sa povolanou záchrannou službou, v neprístupných miestach možno použiť aj helikoptéru.
  o V extrémnych podmienkach je treba sa pokúsiť dopraviť postihnutého s  jeho minimálnym fyzickým prispením na miesto prístupné zdravotníckej alebo transportnej pomoci.

Antisérum hadieho jedu

Antisérum hadieho jedu nemôže byť podané mimo nemocničného zariadenia.
Antisérum nie je jediný účinný prostriedok,
ktorý môže zachrániť život uhryznutého človeka.

Jeho podanie je nevyhnutné iba v mimoriadne závažných prípadoch:

- u pacientov v šokovom stave
- pri závažných príznakoch GIT (gastrointestinálneho traktu-tráviaceho traktu)
- pri závažnejších neurologických príznakoch
- pri pretrvávajúcich poruchách hemokoagulácie (zrážanlivosti krvi)
- pri extrémnych lokálnych príznakoch.

O podaní antiséra rozhodne lekár.

Pri podaní hadieho antiséra je vysoké riziko vzniku alergickej reakcie, ktoré môže byť pre pacienta nebezpečnejšie ako uhryznutie vretenicou.

Neodporúča sa preto podať alergickým pacientom.

Musí sa podávať v zariadení, kde je kompletná možnosť liečby anafylaktickej reakcie.
Niektorí odborníci považujú za nutné podanie antiséra len v prípade, keď zlyhali všetky možnosti liečby.

NTIC a ZÁSOBA ANTISÉR

V prípade uhryznutia hadom má NTIC prehľad o uložení antisér aj v zahraničí a môže byť nápomocným pri ich akútnom obstarávaní.

Epidemiológia pohryzenia Vretenicou severnou

Volajte číslo 112 alebo 155

Hoci extrémne vzácne, existujú priebehy intoxikácie jedom európskych vreteníc končiace fatálne (smrťou). Uhryznutie vretenicou môže spôsobiť smrť asi u jedného promile uhryznutých, čo znamená , že jeden z tisíc uhryznutých môže zomrieť. V týchto prípadoch ide najčastejšie o uhryznutie priamo do väčších ciev alebo mimoriadne prekrvených častí ľudského tela. Nebezpečné sú uhryznutia do tváre, krku a chrbta. Zvlášť sú ohrození ľudia s oslabeným zdravotným stavom, deti a starí ľudia. Priebeh intoxikácie a rozvoj príznakov závisí aj od kvality (koncentrácie) a množstva toxínu.

Registrované prípady pohryzenia vretenicou severnou

V rámci jednotlivých európskych štátov sú rádovo v desiatkach až stovkách ročne. Napríklad vo Švédsku bolo za1 rok hospitalizovaných 136 osôb uhryznutých vretenicou severnou. Z tohto počtu malo 27% pacientov len menšiu lokálnu reakciu a zo 73% celkovo postihnutých bolo 46% charakterizované ako intoxikácia ľahká, 15% ako stredná a 12% ako ťažká. Mortalita súboru bola nulová. Tamtiež však bolo zaznamenané 44 úmrtí v súvislosti s uhryznutím vretenicou v priebehu rokov 1911 – 1977.

Vo Švajčiarskom súbore 113 uhryznutých za 16 ročnú periódu bolo 13 osôb bez akýchkoľvek známok intoxikácie a zo zostávajúcich 100 intoxikovaných bola zaznamenaná v 62% lokálna a  ľahká reakcia, v 24% stredná, s vracaním, hnačkami a hypotenziou, a v 24% ťažká reakcia s šokom alebo angioneurotickým edémom. Mortalita bola nulová.

V Českej republike bolo za 7 rokov konzultované v Toxikologickom centre Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe približne 90 prípadov. Vo viac ako polovine z nich však nedošlo vôbec k vstreknutiu jedu tzn., že nebola zaznamenaná ani lokálna reakcia , alebo bola len nepatrná. V rámci týchto hlásených intoxikácií bolo zistené 14 prípadov systémovej intoxikácie a 17 prípadov izolovanej lokálnej reakcie.

V súbore 11 uhryznutých hospitalizovaných detí na Slovensku u 3 z nich nedošlo vôbec k aplikácii jedu, lokálne reakcie boli zaznamenané u 8 pacientov a celkové príznaky len u jedného dieťaťa. Zaujímavá v tomto súbore je analýza miesta a príčiny uhryznutia. Ukazuje na neznalosť a nezdravú suverenitu detí, ktoré chceli hada chytiť či pohladiť.

Ďalšie druhy vreteníc, napríklad vretenica rožkatá, žijú v južnej Európe. Ide o väčšie vretenice, ktoré produkujú aj väčšie množstvo toxínu. Ten je oveľa silnejší, takže aj riziko úmrtia je väčšie. Tieto hady sú však zriedkavosťou a dovolenkári sa s nimi pomerne málo stretávajú.