VESTNÍK MZ SR

Legislatíva

Zákon o lieku 362/2011 Z. z.
Chemický zákon č. 67/ 2010 Z.z.

VESTNÍK MINISTERSTVA ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Čiastka 52 – 53, ročník 54, 2006

Normatívna časť

 

107.

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
o spôsobe hlásenia a evidencie otráv

Dňa: 5. septembra 2006

číslo: 20200/2006 – OZS

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. b) zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 350/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) vydáva toto odborné usmernenie:

 

Čl. I

(1) Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti hlási prípady otráv (intoxikácií) liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, biocídnymi výrobkami1) a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami, rastlinami, drogami, živočíšnymi toxínmi a inými noxami Národnému toxikologickému informačnému centru (ďalej len „národné centrum“).

(2) Hlásenia o otrave (intoxikácii) podľa odseku 1 sa zasiela národnému centru vo forme kópie prepúšťacej správy pacienta, ktorý bol hospitalizovaný z dôvodu otravy (intoxikácie).

(3) Na hlásenia o otrave (intoxikácii) sa vzťahujú ustanovenia tretej časti zákona.

 

Čl. II

(1) Národné centrum

a) poskytuje konzultácie pri akútnych otravách (intoxikáciách) liekmi, chemikáliami, čistiacimi prostriedkami, pesticídmi, priemyslovými prípravkami, biocídnymi výrobkami1) a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,2) hubami, rastlinami, živočíšnymi toxínmi, drogami alebo inými noxami a súčasne odporúča vhodnú terapiu,

b) podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami,

c) poskytuje informácie lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom a verejnosti,

d) vypracováva najefektívnejšie postupy pri eliminácii toxických látok z organizmu, na základe najnovších poznatkov,

e) každoročne vypracováva, určuje a aktualizuje povinnú zásobu sortimentu antidot pre zdravotnícke zariadenia,

f) zabezpečuje, uchováva a poskytuje antidotá na požiadavky z nemocničných oddelení a kliník v rámci celej Slovenskej republiky,

g) vedie databázu všetkých priemyslových prípravkov vyrábaných a dovážaných do Slovenskej republiky,

h) pri intoxikáciách hubami vykonáva špecializované mikroskopické analýzy spór húb, v biologickom materiáli a v požívatinách, identifikáciu húb a odporúča optimálnu liečbu,

i) na základe rozboru zaslaných kópií prepúšťacích správ spracováva a vyhodnocuje stupeň závažnosti intoxikácií a použitie antidot podľa jednotných kritérií, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia a Európska asociácia toxikologických centier a klinických toxikológov,

j) eviduje otravy biocidnými výrobkami a biocídnymi výrobkami s nízkym rizikom,

k) plní úlohy koordinačného centra v prípade chemickej katastrofy (terorizmus, priemyselné havárie a podobne).

(2) Kontaktné údaje národného centra sú uvedené v prílohe.

 

Čl. III

Toto odborné usmernenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2006.

Ivan Valentovič, v.r.

minister

 

Príloha

k odbornému usmerneniu

č. 20200/2006 – OZS

Kontaktné údaje

Národného toxikologického informačného centra

adresa:

Národné toxikologické informačné centrum

Univerzitná nemocnica Bratislava

pracovisko Kramáre

Klinika pracovného lekárstva a toxikológie

Limbová 5

833 05 Bratislava

nepretržitá 24 hodinová

telefonická služba: 02/ 54 77 41 66

číslo mobilného telefónu: 0911 166 066

e-mail: ntic@ntic.sk

webová stránka: www.ntic.sk