O NTIC

Úlohy a funkcie NTIC

NTIC UNB Bratislava poskytuje telefonické konzultácie lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom aj laickej verejnosti ohľadne akútnych intoxikácií liekmi, chemikáliami, priemyselnými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi. NTIC má celoslovenskú 24-hodinovú službu a je k dispozícii na telefónnom čísle 02/54 77 41 66.O NTIC

Spolupráca so zahraničím

NTIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov (EAPCCT ) pri WHO od roku 1992, ktorá odborne a metodicky usmerňuje činnosť všetkých toxikologických centier na svete.

Spolupráca so zahraničím spočíva vo výmene skúseností, poznatkov a materiálov s ostatnými toxikologickými informačnými centrami vo svete. Naše NTIC je členom Európskej asociácie toxikologických centier a klinických toxikológov (EAPCCT) a zúčastňuje sa na medzinárodných seminároch, kongresoch a sympóziách, poriadaných touto asociáciou.

NTIC ďalej spolupracuje s Medzinárodným programom chemickej bezpečnosti (IPCS INTOX) pri WHO, s Americkou asociáciou toxikologických centier (AAPCC), Americkou akadémiou klinických toxikológov (AACT) a Austrálskou spoločnosťou klinickej a experimentálnej farmakológie a toxikológie (ASCEPT).

História NTIC

Nebývalý rozmach chemického a farmaceutického priemyslu najmä v druhej polovici 20. storočia mal za následok okrem iného i vzrast počtu intoxikácií rôznymi chemickými látkami, ktoré nás obklopujú. Z tohoto dôvodu sa čoraz nástojčivejšie dostávala do popredia potreba zriadenia informačného centra, ktoré by sústreďovalo, analyzovalo a následne poskytovalo informácie o priemyslových prípravkoch a liekoch lekárom pri intoxikáciách.

Na Slovensku bolo Toxikologické informačné centrum (TIC) založené v roku 1968 pri Klinike pracovného lekárstva a toxikológie NsP akad. L. Dérera v Bratislave (dnes KPLaT UNB Bratislava). Iniciátorka založenia TIC bola MUDr. Oľga Stavrovská v spolupráci s prednostom Kliniky pracovného lekárstva prof. MUDr. Milošom Nosáľom. Významne k rozšíreniu databázy prispela RNDr. Oľga Horáková, CSc. Od roku 1992 sa stala vedúcou TIC PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH. V marci r. 2006 získalo TIC štatút Národného toxikologického informačného centra, zástupkyňou vedúcej NTIC sa stala doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

NÁŠ TÍM

Pracovníci centra

PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH

Vedúca NTIC

Doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.

Zástupkyňa vedúcej NTIC

Toxikologické konzultácie poskytujú pracovníci NTIC a  KPLaT:

MUDr. Andrej Bízik
Doc. PharmDr. Blažena Cagáňová, PhD.
MUDr. Daniela Darmová
MUDr. Silvia Knapčoková
MUDr. Oľga Madajová
MUDr. Tamina Madajová
PharmDr. Silvia Plačková, PhD., MPH
PharmDr. Erik Puchoň, PhD.
RNDr. Oľga Otrubová, PhD.
MUDr. Momen Yaghy, PhD.

Iní pracovníci centra

Mgr. Ľubica Drahošová
Kristína Miřetinská
RNDr. Vladimír Pánik