ZASIELANIE KBU

Produktové informácie

Národné toxikologické informačné centrum už prijíma notifikácie prostredníctvom ECHA predkladacieho portálu, ale zatiaľ  neboli zmenené vnútroštátne  právne predpisy. Dodávatelia nebezpečných zmesí pre spotrebiteľské a profesionálne použitie musia preto naďalej oznamovať svoje zmesi podľa aktuálnych vnútroštátnych právnych predpisov až do odvolania.

Povinnosti výrobcov a dodávateľov výrobkov na trh vzhľadom k Národnému toxikologickému informačnému centru ustanovuje Zákon č. 67/2010 Z.z. z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov., v ktorom sa uvádza:

v § 6 Karta bezpečnostných údajov (KBÚ)
(1) Ak je dodávateľ látky alebo zmesi povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov podľa osobitného predpisu,3) musí ju poskytnúť každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru18) v štátnom jazyku.
3) Čl. 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.
18) § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

(2) Dodávateľ bezodkladne aktualizuje kartu bezpečnostných údajov19) a v jej revidovanej podobe ju poskytne najneskôr do piatich pracovných dní od aktualizácie každému príjemcovi, ktorému látku alebo zmes v uplynulých 12 mesiacoch dodával a Národnému toxikologickému informačnému centru.
19) Čl. 31 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení.

v § 7 Uvedenie látok, zmesí a výrobkov na trh
(2) Ak zmes je biocídnym výrobkom alebo prípravkom na ochranu rastlín, vzťahujú sa na jej uvedenie na trh aj ďalšie osobitné predpisy.21)
Zákon č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon).

Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.


v § 8 Uvedenie detergentov a povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh
(2) Výrobcovia,22) ktorí uvádzajú detergenty a povrchovo aktívne látky, sú povinní
a) klasifikovať, označovať a baliť detergenty podľa tohto zákona a osobitných predpisov,23)
b) poskytovať kartu údajov o zložkách detergentov24) Národnému toxikologickému informačnému centru.
22) Čl. 2 ods. 10 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
23) Nariadenie (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.
Čl. 11 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.
24) Čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 648/2004 v platnom znení.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať Centrum pre chemické látky a prípravky Ministerstva hospodárstva SR

https://www.mhsr.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/o-nas?csrt=18312814191968887493

https://www.mhsr.sk/obchod/centrum-pre-chemicke-latky-a-pripravky/o-nas https://echa.europa.eu/-/slovakia-helpdesk


 


Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a karty o zložkách je potrebné doručiť NTIC v elektronickej podobe vo formátoch .PDF alebo .DOC. V obidvoch prípadoch Vás prosíme označiť jednotlivé KBÚ len názvom prípravku (nie číselným kódom).

Dokumenty je možné zaslať
:
- e-mailom na adresu kbu@ntic.sk alebo
- uložené na USB kľúči na adresu

Národné toxikologické informačné centrum
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
833 05 Bratislava

Potvrdenie o prevzatí KBÚ nezasiela NTIC automaticky. Ak máte záujem o potvrdenie prevzatia:
- v prípade zaslania e-mailom uveďte požadovanú e-mailovú adresu pre doručenie vrátane zoznamu Vami doručených KBÚ (zoznam umiestnite do tela správy emailovej komunikácie, nie do prílohy)

- v prípade zaslania na USB poštou, zašlite do NTIC na adresu kbu@ntic.sk e-mail so žiadosťou o zaslanie potvrdenia, uveďte požadovanú e-mailovú adresu pre doručenie vrátane zoznamu Vami doručených KBÚ (zoznam umiestnite do tela správy emailovej komunikácie, nie do prílohy), uveďte dátum odoslania USB