Legislatíva

Zákon č. 67/2010 Z. z.
Zákon č. 319/2013 Z. z. biocídy
Nariadenie CLP ( č. 1272/2008 ) ES